با رزومه ای درخشان و همکاری با بسیاری از ارگان های خصوصی و دولتی در سراسر کشور

 
از مزایای فنی پروژه های نوین سازه میتوان به اجرای 0 تا 100 پروژه های بازسازی اشاره کرد