با رزومه ای درخشان و همکاری با بسیاری از ارگان های خصوصی و دولتی در سراسر کشور